EKSHUMACJE

Nasz zakład pogrzebowy zapewnia profesjonalne wykonanie ekshumacji. Posiadamy wszelki niezbędny sprzęt, wykwalifikowany personel, a także odpowiednio przygotowane samochody pogrzebowe, przeznaczone do przewozu szczątków ludzkich. Gwarantujemy przeprowadzenie zarówno całego procesu formalnego, jak i samej ekshumacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ekshumacja polega na wydobyciu zwłok i szczątków z grobu lub miejsca tymczasowego pochówku w celu przeniesienia ich i ponownego pochówku na tym samym lub innym cmentarzu, remontu grobu/grobowca i ponownego pochówku w tym samym miejscu, a także przeprowadzenia oględzin lekarsko-sądowych.

Do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na ekshumację uprawniona jest najbliższa rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:
– pozostały małżonek (małżonka) osoby zmarłej,
– krewni zstępni (potomek w linii prostej: dziecko, wnuk, prawnuk, itd.),
– krewni wstępni (przodek w linii prostej: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, itd.),
– krewny boczny do czwartego stopnia pokrewieństwa, powinowaty w linii prostej do pierwszego stopnia pokrewieństwa,
– osoba dobrowolnie do tego zobowiązująca się.

Jeżeli pomiędzy członkami rodziny powstaje spór dotyczący ekshumacji, osobą uprawnioną do złożenia wniosku o ekshumację będzie osoba wskazana prawomocnym wyrokiem sądu. Zwłoki osób zmarłych, które cierpiały przed śmiercią na choroby zakaźne, nie mogą być ekshumowane przed upływem 2 lat od dnia zgonu. Zezwolenie w formie decyzji administracyjnej na przeprowadzenie ekshumacji wydaje, po rozpatrzeniu złożonego wniosku właściwy terenowo dla miejsca ekshumacji, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Podstawy prawne:

– Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2126 z późn. zm.).
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 roku w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783 z poźn. zm.).

Więcej informacji uzyskają Państwo, kontaktując się z nami: 605 573 035. Nasi doświadczeni i wykwalifikowani pracownicy odpowiedzą na wszelkie ewentualne pytania oraz wyjaśnią wątpliwości, także natury prawnej, dotyczące procesu ekshumacji

Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia we wczesnych godzinach rannych. O terminie ekshumacji należy zawiadomić właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który wykonuje nadzór nad ekshumacją. Istnieje możliwość zorganizowania ekshumacji w innym terminie, jednakże wymaga to zgody. powiatowego inspektoratu sanitarnego. W celu przeprowadzenia ekshumacji konieczne jest powiadomienie i zgoda zarówno zarządcy cmentarza na którym obecnie znajdują się szczątki, jak i zarządcy cmentarza na który przeniesione zostaną szczątki. Ponadto, konieczna jest zgoda powiatowego inspektoratu sanitarnego.

Przewiń na górę